تعویض پنجره

محل پروژه :

تهران

کارفرما :

كارخانه رب همدانيان