محل پروژه :

تهرانسر

کارفرما :

مسجد جامع رسول اكرم