تعویض پنجره

محل پروژه : الهیه

کارفرما : دکتر کریمی